Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen.
In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een begeleidingstraject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

AVG bij Zielswijze – de hoofdlijnen

 • De begeleidingspraktijk
  In deze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen. Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden. Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar.
 • U als betrokkene
  U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven.

AVG in deze praktijk – nader uitgewerkt

 1. Uw persoonsgegevens in onze administratie
 2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier
 3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
 4. Uw gegevens op de nota
 5. Privacy in de correspondentie
 6. Beveiliging digitale gegevens.
 1. Uw persoonsgegevens in de administratie
 • Ik ben verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.
 • Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen worden er op uw nota uw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens vermeld. Dit is de reden waarom ik deze gegevens bij u opvraag.
 • Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 3).
2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier
 • Ik ben door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens.
 • Dit dossier bevat eventuele persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van de gesprekken. De handgeschreven werkaantekeningen worden bewaard in een afsluitbare lade bij mijn praktijkruimte. Deze werkaantekeningen kunnen niet worden ingezien door de cliënt.
 • Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar (vanaf de laatste behandeling).
 • U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”).
 • Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.
 • U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit de gesprekken aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij mij.
 • Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn bijvoorbeeld alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.
 3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
 • Een betaling met contant geld: uw naam raakt niet bekend. Desgewenst ontvangt u wel een nota voor uw administratie.
 • Een betaling via een (eenmalige) overschrijving per bank vermeldt uiteraard wél uw naam op de afschriften en on-line bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. Hierdoor kan uw (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen. Dit geldt tevens voor mijn administrateur of de belastingdienst in dit geval.
4. Uw gegevens op de nota
 • U ontvangt een nota voor één of meer gesprekken in samenspraak met mij. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom ik daarop niet alleen uw naam en adres vermeld, maar ook uw  geboortedatum, en eventueel verzekeringsmaatschappij en uw relatienummer. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.
 • Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij.
 • U kunt aangeven of u de nota uitgeprint overhandigd wenst te ontvangen, of dat u deze in PDF via de mail wilt ontvangen. In het laatste geval is dat alleen mogelijk via gewone mail.
5. Privacy in de correspondentie
 • E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kun u mailen naar info@zielswijze.nl
 • Ik adviseer u geen persoonlijke gegevens te mailen. Mocht u dit toch doen dan op eigen verantwoordelijkheid. U kunt mij ook altijd telefonisch benaderen voor meer toelichting.
 • Schriftelijke correspondentie via PostNL wordt in de brievenbus van de praktijk ontvangen en komt alleen mij onder ogen.
6. Beveiliging digitale gegevens.
 • Beveiliging website: Ik heb geen SSL certificaat voor de website (dus geen https), omdat ik deze uitsluitend voor eigen publicatie gebruik, en u géén gegevens via de website hoeft aan te leveren. Mocht u besluiten via het contactformulier gegevens door te geven dan onder eigen verantwoordelijkheid.
 • Mijn WiFi verbinding wordt niet gedeeld met cliënten of andere bezoekers. Ook alle apparatuur (computer, scanner, printer) zijn met degelijke wachtwoorden beveiligd.
 • Er worden in Zielswijze geen digitale beeld- of geluidsopnamen gemaakt of opgeslagen. Niet door mij, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening. Dit document wordt ingescand en opgeslagen in het cliëntendossier.
 • Mijn website maakt gebruik van één cookie om de site goed op uw apparaat te kunnen laten functioneren.

Klachtenreglement

 • In geval van klachten, maak dit bespreekbaar om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan ben ik aangesloten bij de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.
 • Ik val onder de Wkkgz en dus onder het klacht- en tuchtrecht. Als RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) geregistreerd therapeut, val ik onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).